معذورم!!! از فرزانه شیدا - ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1386
 
 سخت  افسرده دل و  رنجورم

 نرسد  برهمه  غمها   زور م  

 عمر من  کاش   بپایان   برسد

 که زبودن به جهان  معذورم!!

 یک دوتا نیست غم  سینه  من

 ز هرآن سو به غمی محسورم!

 پر ز حرفم پر  فریاد  و فغان

  گرخموشم بخدا  مجبورم!! 
 
نزد جمعی چو نشستم به سکوت
 
 گفته  شد  من بخودم مغرورم

  من به آشفتگی  خود  غرقم 
 
 ؛؛خود گرفتن؛؛  نبّود منظورم!!!
 
 ۱۳۶۴ شهریورماه دوشنبه  
ف.شیدا / فرزانه شیدا