X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پرواز  چاپ
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1386
 
 
 در ایــن ویـــرانه  ســـامانی , که کس ... کس را نمـــیداند             
 دلــم   از درد  مــی  مـــیرد , تنــم  از غــصه  مــی نالــــد                                  
 دگــر  در  کنــج   رویـایــم , مـرا تـاب و تــوانی  نیـــست                                    
 دلـم    پــرواز   میــخواهد  , که  رنــگ تازه ای   دارد                           
  تـو هــم این قـلب ویــران  را , به کنج غــصه ها  منــشان       
  که  مـرغ    ســینه ما  را  هــوای   دیــگری  بایـد !!                        
  مــرا در  آبــی  روحــم  , هــزاران  بـال پــرواز اســــت                                   بــیا   بــگذار   مــرغ دل  , پــر پـــرواز بگــشایـد 
 بــیا بــگذار مــرغ دل ,  پـر  پـــرواز بگــشایـد                                      
 
  ۱۳۸۱/۲/۱۶چهارشنبه 

  ســروده : فـــرزانه شـــیدا 
 Farzaneh Sheida