بر دل و قامت عشق  چاپ
تاریخ : یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387
  
بر دل  وقامتت ای عشق  اگر جا بشوم
 
غصه ای نیست  اگر واله و  شیدا بشوم
 
منتظر نیست دلم مهر تو دیدن شب وروز 
 
بس مرا زآنکه به شوق تو  شکوفا بشوم
 
خوش دمّی را  که غم عشق تو باشد بدلم
 
 ورنه بی عشق تو آواره ی صحرا بشوم
 
فــرزانه شـــیدا 
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ 
۱۳ آپریل ۲۰۰۸