بارانی - سروده ی فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1388

 

 

 

دیگر اما صدای نغمه ی اندوهم

را در پرواز های تنهائی سر  

نخواهم داد  

دیگر بر شاخ سبز امید جستجوئی 

 نخواهم کرد 

میوه شادی را  ...دیگر  

بررخساره ی آبی حوض 

 نمیجویم.... 

وخورشید تابناک آتشین را . 

 

 

دیگر بی تو نمیخوانم... 

 

نمی خندم... نمی گریم . 

 

 

 آسمان پروازم ابری ست... 

 

روزگارم غمناک 

 

 دل من بارانی .... 

 

دل من بارانی ...  

 

سروده ی فرزانه شیدا