بازی  چاپ
تاریخ : شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

  

انگار همه چیز بناگاه درهم شکسته است 

ونقش سرگردانی برتمام باورها 

دروجودم میمیرد 

 

کدامین راهی ست  که من درآن 

آسوده باقی بمانم 

بی آنکه  سرانجام دریابم   

 روح  سرگردانم 

 باز به بازی  

گرفته  شد؟ ... 

 

فرزانه شیدا 

1388/12/25